Steder i Big Bend

Åben kort
Lokal tid:
03:49:32

Shoprite Big Bend

Ubombo Shopping Complex, Main Road Big Bend, Big Bend
grocery_or_supermarketLæs mere

Ubombo Sugar Limited

Big Bend
schoolLæs mere

Ubombo Primary School

Big Bend
schoolLæs mere

U-Tech technical & commercial College

Big Bend
universityLæs mere

Sisekelo High School

Big Bend
schoolLæs mere

Ubombo Primary School

Big Bend
schoolLæs mere

The Lebombo Villa

Big Bend
point_of_interestLæs mere

Standard Bank & ATM

Swaziland
point_of_interestLæs mere

Educare Pre Primary School

Big Bend
schoolLæs mere

Ubombo Country Club

Damoina Road, Big Bend
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Big Bend

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning